AUKSINIŲ KIAUŠINIŲ APDOVANOJIMAI 2013

15/05/2013 16:28

            Jau tre­čią kar­tą su­reng­to­se „Auk­si­nio kiau­ši­nio“ no­mi­na­ci­jo­se pa­gerb­ti ne tik ge­rus dar­bus nu­vei­kę, bet ir tie, ku­rie tru­pu­tį per­si­sten­gė at­lik­da­mi vie­ną ar ki­tą dar­bą ar­ba apie jį vi­sai pa­mir­šo.

Nu­jaus­da­mi, kad už kaž­ką ga­li bū­ti pa­šiep­ti ir gal­būt už­si­krė­tę sei­mū­nų pa­vyz­džiu, kai ku­rie no­mi­na­ci­jų lai­mė­to­jai ar joms no­mi­nuo­tie­ji, ren­gi­ny­je ne­pa­si­ro­dė.

„Me­tų star­to“ no­mi­na­ci­jo­je nu­ga­lė­jo Bi­ru­tė ir And­rius Ast­raus­kai. Ji įteik­ta už il­gas paieš­kas nau­ja­ku­rys­tei ir šei­mos liz­do įkū­ri­mą Pa­lo­nų kai­me.

Į „Me­tų ne­su­sip­ra­ti­mo“ no­mi­na­ci­ją pre­ten­da­vo du kan­di­da­tai, abu nu­ken­tė­ję darb­da­viams ne­pa­si­da­li­jus dar­buo­to­jų – li­kę be dar­bo. Ren­gi­nio da­ly­viai no­mi­nan­tu iš­rin­ko Ro­lan­dą Ge­čaus­ką.

„Me­tų mo­ters“ no­mi­na­ci­jo­je tarp tri­jų kan­di­da­čių ver­čiau­sia jos bu­vo pri­pa­žin­ta Ri­ta Pu­ke­lie­nė. No­mi­na­ci­ja jai įteik­ta už šei­mi­nin­kės vaid­me­nį di­de­lė­je vy­rų kom­pa­ni­jo­je.

„Me­tų vy­ro“ no­mi­na­ci­ją už vaišingumą pel­nė Ar­vy­das Kab­lys – sa­vi­veik­li­nin­kas, ak­ty­vus bend­ruo­me­nės pa­gal­bi­nin­kas.

„Me­tų pa­slau­gos“ no­mi­na­ci­jos lai­mė­to­ja ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai iš­rin­ko Dai­vą Dir­ge­lie­nę.

„Me­tų kir­vio“ ap­do­va­no­ji­mą pel­nė Vin­cas Mi­ka­laus­kas, pri­mirš­tan­tis at­lik­ti pa­ža­dė­tus dar­bus.

Tap­ti „Me­tų po­ra“ pre­ten­da­vo du drau­gai, ku­riuos no­mi­nuo­ti no­rė­ta už neišs­ki­ria­mą drau­gys­tę prie par­duo­tu­vės laip­tų ir neat­ly­gi­na­mą par­duo­tu­vės „ap­sau­gi­nin­kų“ dar­bą, bei tra­di­ci­nė po­ra – už nuo­la­ti­nį bu­vi­mą kar­tu, vi­sa­da ran­dant bend­rų už­siė­mi­mų ir po­mė­gių. Nu­ga­lė­jo tvir­ta lie­tu­viš­ka šei­ma – Vi­ta­li­ja ir Vy­tau­tas Za­vec­kai.

Už rū­pes­tį ir pa­gal­bą vie­ni­šiems žmo­nėms, ku­ri bu­vo tei­kia­ma kar­tu su „24 va­lan­dų“ ko­man­da, „Me­tų so­cia­li­nio dar­buo­to­jo“ no­mi­na­ci­ja pa­skir­ta Vil­mai Mo­tie­kai­tie­nei.

„Me­tų pro­to gu­zu“ už pro­duk­ty­vų nau­do­ji­mą­si bib­lio­te­kos in­ter­ne­tu no­mi­nuo­ta Ire­na Si­le­vi­čie­nė, nu­run­gu­si ki­tus du pre­ten­den­tus.

No­mi­nan­tams sa­vo kū­ri­nius ir pa­ro­di­jas sky­rė Pa­lo­nų dau­gia­funk­cio cent­ro sa­vi­veik­li­nin­kai, va­do­vau­ja­mi Arū­no Ko­tins­ko.

Pa­lo­nų dau­gia­funk­cio cent­ro di­rek­to­rė Ri­ta Vai­čiū­nie­nė džiau­gė­si jau tre­čią kar­tą su­reng­tu links­mų no­mi­na­ci­jų va­ka­ru.

Pa­sak jos, šiuos ap­do­va­no­ji­mus no­mi­nan­tai prii­ma ge­ra­no­riš­kai, nes ne vi­si yra pa­šie­pia­mi.

„Kai ku­rie atė­ję tu­ri apie ką ir pa­mąs­ty­ti, nes ki­tą kar­tą ga­li bū­ti no­mi­nuo­ti ir jie“, – juo­ka­vo Pa­lo­nų bend­ruo­me­nės va­do­vė Gi­ta­na Ke­me­šie­nė.

 

STAR­TAS: „Me­tų star­to“ no­mi­na­ci­ją at­siė­mė Bi­ru­tė Ast­raus­kie­nė.

AP­DO­VA­NO­JI­MAS: „Me­tų vy­ro“ no­mi­na­ci­ja įtei­kia­ma Ar­vy­dui Kab­liui (de­ši­nė­je).

AT­LI­KĖ­JAI: Pub­li­ka ne­gai­lė­jo plo­ji­mų Arū­nui Ko­tins­kui ir Gi­ta­nai Ke­me­šie­nei už at­lik­tus ro­man­sus ir pa­ro­di­jas

AN­SAMB­LIS: Sa­vo kū­ri­niais pub­li­ką links­mi­no liau­diš­kos mu­zi­kos ko­lek­ty­vas.

NO­MI­NAN­TĖS: „Me­tų mo­ters“ no­mi­na­ci­ją pel­niu­si Ri­ta Pu­ke­lie­nė (kai­rė­je) ir „Me­tų pa­slau­gos“ no­mi­na­ci­ja ap­do­va­no­ta Dai­va Dir­ge­lie­nė ne­slė­pė ge­ros nuo­tai­kos.