Tradicinė Oninių šventė

27/07/2013 18:18

Pa­lo­nai pa­ger­bė gar­bės pi­lie­tę

2013 m. liepos 30 d.
Saulius JUŠKEVIČIUS

Radviliškio rajono Pa­lo­nų kai­mo bend­ruo­me­nė tra­di­ci­nė­je Oni­nių šven­tė­je ne tik svei­ki­no Onas ir Onu­tes, dė­ko­jo gro­žio sa­le­lių puo­se­lė­to­jams. Šven­tė­je pa­gerb­ta jau de­vin­ta me­tų gar­bės pi­lie­tė.

Bend­ruo­me­nė pa­ger­bė gar­bės pi­lie­tę

Šie­met į Gar­bės kny­gą bu­vo įra­šy­ta Sta­nis­la­va Kai­rie­nė – il­ga­me­tė bu­vu­sio „Ko­mu­na­ro“ ko­lū­kio dar­bi­nin­kė, kū­ry­bi­nė as­me­ny­bė.

Apie gar­bės pi­lie­tę bu­vo sa­ko­ma, jog jos dar­bo biog­ra­fi­ja pra­si­dė­jo 1949 me­tais, kai įkur­tas „Ko­mu­na­ro“ ko­lū­kis. 40 me­tų S. Kai­rie­nė dar­ba­vo­si įvai­riuo­se ko­lū­kio pa­da­li­niuo­se, be­ne il­giau­siai – 20 me­tų – mo­te­ris iš­dir­bo lau­ki­nin­kys­tės bri­ga­do­je. Per il­gus dar­bo ko­lū­ky­je me­tus darbš­tuo­lė už aukš­tus dar­bo ro­dik­lius ne kar­tą bu­vo ap­do­va­no­ta gar­bės raš­tais.

S. Kai­rie­nė ži­no­ma ir kaip kū­ry­bi­nė as­me­ny­bė. Ji ne kar­tą Pa­lo­nų kraš­tui at­sto­va­vo įvai­rio­se se­niū­ni­jo­je bei ra­jo­ne su­reng­to­se gra­žia­dar­bių pa­ro­do­se, kur pri­sta­tė sa­vo aus­tų lo­va­tie­sių, siu­vi­nė­tų stal­tie­sių, ki­tų rank­dar­bių.

Gar­sė­ja ji ir li­te­ra­tū­ri­niais su­ge­bė­ji­mais. 1980 me­tais su­kū­rė sce­nos vaiz­de­lį „Vis­kas už pi­ni­gus“, ku­rį pa­sta­tė Pa­lo­nų kul­tū­ros na­mų sa­vi­veik­li­nin­kai, o ja­me vai­di­no ir tuo­me­ti­nis ko­lū­kio pir­mi­nin­kas Vi­liu­mas Ma­li­naus­kas. Pa­lo­niš­kė yra pa­ra­šiu­si ei­lė­raš­čių, ei­liuo­tų po­smų apie šiuo­lai­ki­nio gy­ve­ni­mo ne­ge­ro­ves.

Gar­bės pi­lie­tei įteik­tas no­mi­na­ci­ją liu­di­jan­tis raš­tas, ji pa­si­ra­šė Gar­bės kny­go­je.

Pa­dė­ko­jo so­dy­bų puo­se­lė­to­jams

Pa­lo­nų kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Gi­ta­na Ke­me­šie­nė džiau­gė­si, kad gy­ven­vie­tė­je ir ap­lin­ki­niuo­se kai­muo­se be­veik ne­be­li­ko ap­leis­tų so­dy­bų.

Šven­tė­je bu­vo pa­dė­ko­ta vi­siems gra­žiai be­si­tvar­kan­tiems. Bai­so­ga­los se­niū­ni­jos pa­dė­kos raš­tai įteik­ti gra­žiau­sių so­dy­bų sa­vi­nin­kams: Ja­ni­nai ir An­to­nui Na­čiams, Vi­ta­li­jai ir Sta­siui Kau­pams, Al­do­nai ir Pet­rui Skor­kams, Bi­ru­tei ir Al­ber­tui Ža­roms­kiams bei Ge­nei ir Ed­mun­dui Sta­šaus­kams.

31-os gra­žiai tvar­komos so­dy­bos sa­vi­nin­kai bu­vo pa­gerb­ti bend­ruo­me­nės pa­dė­kos raš­tais. Taip bend­ruo­me­nė at­si­dė­ko­jo už puo­se­lė­ja­mą Pa­lo­nų ir Va­lat­ko­nių kai­mų gro­žį, pa­ska­ti­no tik pra­de­dan­čius tvar­ky­tis.

Ko­vo­jo spor­ti­nė­se rung­ty­se

Pa­lo­niš­kiai ir šven­tės sve­čiai sa­vo stip­ru­mą ro­dė ir spor­ti­nė­se rung­ty­se. Bau­das me­tė 22 pa­lo­niš­kiai ir sve­čiai. Nep­ra­len­kia­mas bu­vo Au­gis Pi­ri­naus­kas (5 įmes­tos bau­dos iš 5 ga­li­mų). Ant­rą­ją vie­tą pel­nė Arū­nas But­ke­vi­čius (4 įmes­tos bau­dos), tre­čią­ją – Sva­jū­nas Ma­ra­zas (3 bau­dos).

50 ki­log­ra­mų grū­dų mai­šo ne­ši­mo var­žy­bo­se nu­ga­lė­jo An­ta­nas Žal­gys, dis­tan­ci­jo­je su­gai­šęs 13,75 se­kun­dės.

Net­rū­ko no­rin­čių pa­si­rung­ti ran­kų len­ki­mo var­žy­bo­se. Pir­mą­ją vie­tą iš­ko­vo­jo Egi­di­jus Barč­kus fi­na­li­nė­je ko­vo­je nu­ga­lė­jęs ti­tu­luo­tą var­žo­vą bai­so­ga­liš­kį Re­na­tą Zda­na­vi­čių. Tre­čią­ją vie­tą pel­nė Ju­lius Sy­so­je­vas.

Vir­vės trau­ki­mo var­žy­bo­se nu­ga­lė­jo „Bai­ke­rių“ ko­man­da, ko­vo­je dėl pir­mo­sios vie­tos nu­ga­lė­ju­si „Bai­so­ga­los“ ko­man­dą. Tre­čią­ją vie­tą pel­nė „Au­gio“ var­du pa­si­va­di­nu­si Pa­lo­nų ko­man­da.

Šven­ti­nia­me kon­cer­te pa­si­ro­dė Pa­lo­nų dau­gia­funk­cio cent­ro ko­lek­ty­vai ir so­lis­tai, va­do­vau­ja­mi Arū­no Ko­tins­ko, Bai­so­ga­los mo­te­rų vo­ka­li­nis an­samb­lis (va­do­vė Ne­rin­ga Ber­na­dic­kie­nė). Vė­liau pa­lo­niš­kius links­mi­no And­rius Ri­miš­kis. No­rin­tie­ji iki vė­lu­mos ga­lė­jo šok­ti dis­ko­te­ko­je.

Sa­vo trum­pą pa­si­ro­dy­mą su­ren­gė ir šven­tė­je da­ly­va­vę Pas­va­lio ra­jo­no bei Bir­žų bai­ke­riai, ku­rie no­rin­čius, o pa­sta­rų­jų tik­rai ne­trū­ko, ir pa­ve­žio­jo.

Sek­ma­die­nį pa­lo­niš­kiai, ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jai, sve­čiai sku­bė­jo į Pa­lo­nų Die­vo Ap­vaiz­dos baž­ny­čią, kur vy­ko Oni­nių at­lai­dai.